Firemná politika

Firemná politka

 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Environmentálna politika prijatá manažmentom spoločnosti SC ZAMKON s.r.o. stanovuje základnú líniu spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť SC ZAMKON s.r.o. Nová Baňa si plne uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na zemi, preto sa zaväzuje k nepretržitému zlepšovaniu  životného prostredia a k predchádzaniu jeho znečistenia.

Vrcholový manažment svojou činnosťou neustále prispieva k napĺňaniu tejto politiky ochrany a zlepšovania životného prostredia v oblastiach vodného a odpadového hospodárstva, pôdy, ovzdušia a pracovného prostredia prostredníctvom:

   hospodárnejšieho nakladania s vodami a odpadmi
   znižovania množstva emisií
   znižovania materiálovej a energetickej náročnosti výrobných procesov
   nahradzovania environmentálne nepriaznivých chemických látok a prípravkov priaznivejšími
   vývoja, navrhovania a vyrábania výrobkov s nižším zaťažením životného prostredia
   eliminácie rizika vzniku havárií
   znižovania zaťaženosti pracovného prostredia
   sústavného zvyšovania environmentálneho povedomia zamestnancov

Spoločnosť SC ZAMKON s.r.o. Nová Baňa bude dodržiavať platné environmentálne zákony, právne požiadavky a iné predpisy, ktoré sa týkajú miesta pôsobnosti jej činností. Súčasne zabezpečí, aby v rámci udržateľného rozvoja tieto činnosti podporovala vyhlásenie o environmentálnom správaní spoločnosti.

Manažment SC ZAMKON s.r.o. sa zaväzuje, že stanoví a bude preskúmavať dlhodobé a krátkodobé ciele na podporu tejto politiky, zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov a všetkých osôb pracujúcich pre organizáciu, alebo v mene organizácie, zabezpečí jej sprístupnenie verejnosti a jej udržiavanosť.

 

POLITIKA KVALITY

Politika kvality prijatá manažmentom spoločnosti SC ZAMKON s.r.o. stanovuje základnú líniu spoločnosti v oblasti kvality. Vychádza z dlhodobých strategických zámerov spoločnosti - vyrábať strojárske výrobky a poskytovať služby opravárenského a montážneho charakteru v rámci regiónu Slovenskej republiky s postupným rozšírením na zahraničné trhy.

Pre dosiahnutie finančných cieľov a udržania konkurenčnej pozície na trhu v súlade so strategickými zámermi spoločnosti SC ZAMKON s.r.o. stanovuje nasledovnú Politiku kvality:

  identifikovať požiadavky a potreby súčasných i potenciálnych zákazníkov s cieľom zvyšovať ich spokojnosť a lojalitu, spolu s dosiahnutím spokojnosti zamestnancov

  dosahovať vysokú kvalitu všetkých svojich výrobkov a poskytovaných služieb s minimálnym dopadom na životné prostredie pri súčasnom zlepšovaní celkovej výkonnosti spoločnosti a jej kľúčových procesov

  rozvíjať dlhodobé partnerské vzťahy, zapojiť zákazníkov a dodávateľov do procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov a služieb s cieľom rastu tvorby pridanej hodnoty a znižovania nákladov u všetkých zúčastnených
  prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality jednotlivých útvarov spoločnosti pre zlepšovanie systému kvality a jeho procesov a svojich výrobkov a služieb
  efektívne a účinne uplatňovať proces internej komunikácie medzi rôznymi úrovňami a funkciami v spoločnosti
  zabezpečovať materiálne a personálne zdroje na neustále rozvíjanie efektívneho a účinného systému manažérstva kvality tak, aby spĺňal reálne potreby organizácie a požiadavky normy EN ISO 9001:2008

  zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť, angažovanosť a povedomie zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality výrobkov a poskytovaných služieb

  zlepšovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zapojiť zákazníkov a dodávateľov spoločnosti do procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov a služieb spoločnosti   SC ZAMKON s.r.o.

  trvale dosahovať plnenie zákonných požiadaviek a tak znižovať nežiadúce dopady na životné prostredie pri prevádzke našich výrobkov

 

POLITIKA BOZP

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prijatá manažmentom spoločnosti SC ZAMKON s.r.o. stanovuje základnú líniu spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb pracujúcich a nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti SC ZAMKON s.r.o. Nová Baňa.

Vrcholový manažment pokladá za jednu zo svojich základných priorít zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov, návštevníkov a dodávateľov, pracujúcich, resp. zdržujúcich sa na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. Vrcholový manažment SC ZAMKON s.r.o. sa v rámci Politiky BOZP zaväzuje:

   zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP, s cieľom obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom činností ľudí, pracovného prostredia, prípadne technologických procesov a technických zariadení,
   zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu a oboznamovanie o BOZP zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP tak, aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia a k používaniu správnych a bezpečných pracovných postupov,
   v záujme prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania dodržiavať platné pravidlá a zákonné predpisy na zaistenie BOZP, ako aj presadzovať ich dodržiavanie zo strany zamestnancov,
   vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP v súlade so zákonnými predpismi,
   kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP zo strany zamestnancov, resp. ostatných osôb, pracujúcich, resp. zdržujúcich sa na pracoviskách alebo v priestoroch zamestnávateľa,
   plniť úlohy v starostlivosti o BOZP takým spôsobom, aby sa stali súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov,
   na základe identifikovaných nebezpečenstiev a rizík vytvárať také pracovné podmienky, ktoré by eliminovali nepriaznivé riziká potencionálne spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku,
   poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie BOZP, resp. vyčleňovať primerané prostriedky na realizáciu politiky BOZP,
   poskytovať zamestnancom bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky a starať sa o ich pravidelnú kontrolu a údržbu,
   zabezpečovať u zamestnancov v pravidelných intervaloch vykonávanie zdravotného dohľadu, a to s ohľadom na charakter nimi vykonanej práce,
   vytvárať primerané podmienky na zaistenie BOZP, týkajúce sa spolupráce s dodávateľmi pracujúcimi, resp. zdržujúcimi sa na pracoviskách alebo v priestoroch zamestnávateľa,
   informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnost o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách,
   umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť vyjadriť sa k problematike BOZP

Manažment SC ZAMKON s.r.o. sa zaväzuje stanoviť program realizácie tejto politiky, zabezpečiť informovanie všetkých zamestnancov a sprístupniť túto politiku verejnosti.